SIAM-SUNNY VOLT CO. LTD.

บริการติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center System) โดย สยาม-ซันนี่ โวลท์ บจก.

ออกแบบ จำหน่ายพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าเดต้าเซ็นเตอร์ Data Center System บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรล บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงาน อาคาร ต่างๆ       ศูนย์ข้อมูล (data center) เป็นพื้นที่ที่ใช้จัดวางระบบประมวลผลกลางและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร โดยมากผู้ใช้งานหรือลูกค้าจะเชื่อมต่อมาใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายที่มาจากภายนอก Data Center จึงเปรียบได้กับสมองขององค์กรนั่นเอง การออกแบบ Data Center นั้น โดยมากจะมีหลักการออกแบบโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ ต่างๆดังนี้ อาธิเช่น – ความมีเสถียรภาพ – ความพร้อมใช้งาน – การบำรุงรักษา – ความเหมาะสมในการลงทุน – ความปลอดภัย – การรองรับการขยายในอนาคต         เนื่องจากศูนย์ข้อมูลส่วนใหญ่ต้องให้บริการตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด เสถียรภาพของศูนย์ข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ต้องออกแบบและก่อสร้างให้ได้อย่างถูกต้อง ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่อยู่ในศูนย์ข้อมูลคือ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server), เครื่องประมวลผลขนาดใหญ่ (Main frame), เครื่องบันทึกข้อมูล (Storage), อุปกรณ์เครือข่าย (Network switch), ข่ายสายสัญญาณ …