BMC THAILAND CO.LTD

ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไข

6 การเข้าเล่มงานพิมพ์ยอดฮิต !!             1.  การเข้าเล่มแบบกาวหัว วิธีการเข้าเล่มแบบกาวหัวคือการเอากระดาษมาเรียงกันเป็นตั้ง จากนั้นก็ทากาวที่สันกระดาษเหมาะกับงานพิมพ์ประเภทสมุดฉีก, บิลเล่ม, กระดาษก้อน, หรือกระดาษโน้ต 2.  การเข้าเล่มแบบไสกาว จะนำเอากระดาษที่เรียงหน้าแล้วมาไสกระดาษด้านข้าง จากนั้นจึงนำไปทากาวรวมเป็นเล่มนิยมใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการเข้าเล่มประเภท นิตยสาร, แค็ตตาล็อก, โฟโต้บุ๊ค หนังสือเรียน 3.  การเข้าเล่มแบบเย็บกี่ไสกาว เป็นการเข้าเล่มโดยจะต้องจัดชุดแบบมุงหลังคาแบ่งเป็นเล่มเล็ก ๆ และเย็บด้วยด้ายก่อน แล้วนำไปใสกาวอีกทีเหมาะกับงานพิมพ์ที่มีความหนามาก เช่น พจนานุกรม ดิกชันนารี สารานุกรม 4.  การเข้าเล่มแบบเย็บแม็คมุงหลังคา นิยมใช้ในงานพิมพ์ที่มีจำนวนหน้าน้อย ๆ ในการเข้าเล่มแบบนี้จะต้องหาร 4 ลงตัว 5.  การเข้าเล่มแบบเย็บหมุด คือการเข้าเล่มแบบตอกหมุด 2 ถึง 4 ตัว ตามความเหมาะสมของรูปเล่ม 6.  การเข้าเล่มแบบเข้าห่วง คือการเข้าเล่มโดยการเจาะรูบนตัวงานเป็นแถวเดียวกัน เพื่อใช้ในการร้อยห่วงมีการเว้นขอบคล้ายๆการเข้าเล่มแบบเย็บหมุด บริการของศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี – กล่องใส่เอกสาร – งานถ่ายเอกสาร – งานพับ-งานพิมพ์ – งานเย็บเล่ม – ตัวอย่างผลงาน – เข้าเล่มสันกาว …