ATISA COOL AND ELECTRIC CO.LTD.

อะไหล่เครื่องปรับอากาศที่ควรรู้ โดย อธิษา คูล แอนด์ อิเล็คทริค บจก.

อะไหล่เครื่องปรับอากาศ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ?       ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องปรับอากาศสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนประกอบภายนอกเครื่อง เป็นส่วนที่เราสามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน และส่วนประกอบภายในเครื่อง จะมองเห็นก็ต่อเมื่อถอดชิ้นส่วนภายนอกออก ส่วนประกอบภายนอกของเครื่องปรับอากาศ แต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ จะมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนประกอบหลักๆ ที่เหมือนกัน มีดังนี้ – ฝาครอบเครื่องปรับอากาศ เป็นตะแกรงสำหรับอากาศที่ดูดจากใบพัดส่งลมเย็นไหลผ่าน – แผงกรองอากาศ (ฟิลเตอร์) จะอยู่หลังฝาครอบเครื่องปรับอากาศ ใช้เพื่อกรองฝุ่น ละอองที่ปะปนอยู่ในอากาศ – แผ่นเกล็ดกระจายลม เป็นชิ้นส่วนที่สามารถปรับทิศทางลมให้กระจายรอบๆ พื้นที่ สามารถปรับปรับ ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา ได้ – สวิตช์เปิดและปิด จะถูกสั่งการมาจากรีโมทคอนโทรล – ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล – ไฟแสดงการทำงาน โดยเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นจะมีไฟแสงแสดงการทำงานที่แตกต่างกันไป – ช่องอากาศออก เป็นช่องระบายอากาศที่ถูกพัดลมดูดอากาศจากอีกด้านหนึ่งพัดผ่านแผงท่อระบายความร้อนออกมา – ท่อระบายน้ำทิ้ง ส่วนประกอบภายในของเครื่องปรับอากาศ มีดังนี้ – ท่อนำสารทำความเย็น …

การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดย อธิษา คูล แอนด์ อิเล็คทริค บจก.

เครื่องปรับอากาศ ( Air conditioner, aircon)        เครื่องปรับอากาศ หรือเรียกว่า แอร์ ( Air conditioner, aircon) คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ปรับอุณหภูมิของอากาศในเคหสถาน เพื่อให้มนุษย์ได้อาศัยอยู่ในที่ที่ไม่ร้อนหรือไม่เย็นจนเกินไป        การปรับอากาศ คือการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของอากาศในบริเวณหนึ่งให้เป็นไปตามความต้องการ โดยทั่วไปแล้ว การปรับอากาศสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้เป็น 2 ประเภท        1. เครื่องปรับอากาศเพื่อความเย็นสบาย เป็นการปรับอากาศที่มุ่งส่งเสริมความเย็นสบาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้คนที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในที่บริเวณนั้นๆ เช่น การปรับอากาศภายในบ้าน สำนักงาน ร้านอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ        2. เครื่องปรับอากาศเพื่อการอุตสาหกรรม เป็นการปรับอากาศเพื่อควบคุมภาวะบรรยากาศในกระบวนการผลิต การทำงานวิจัย และการเก็บรักษาผลผลิตต่างๆ เช่น การปรับอากาศในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โรงงานทอผ้า โรงงานผลิตอาหาร ฯลฯ ดังนั้น จึงต้องมีการเลือกระบบการปรับอากาศให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน        เครื่องปรับอากาศ นอกจากการทำให้อากาศภายในห้อง หรือภายในบริเวณที่มีการปรับอากาศ มีอุณหภูมิที่พอเหมาะ เพื่อความสบายเวลาอยู่อาศัย …